MapR lanserar riskhanteringslösning för finansbranschen

MapR Technologies, Inc., leverantör avmarknadens enda konvergerade dataplattform, meddelar att företagetsriskhanteringslösning för finansmarknaden, MapRRisk ManagementMapR Technologies, Inc., leverantör avmarknadens enda konvergerade dataplattform, meddelar att företagetsriskhanteringslösning för finansmarknaden, MapRRisk Management Quick Start Solution for Financial Services, vilken baseraspå MapR Converged Platform, nu är allmänt tillgänglig. Lösningen baseras påMapR Converged Data Platform. Med mer och mer data i omlopp blir det alltviktigare att se till att den identifieras, hittas, hålls borta frånbrottslingar och hanteras enligt alla lagar och regler. Genom att anlita MapR:sdataanalytiker (data scientists), vilka hjälper företag att undersöka data ochupptäcka trender, i kombination med att införa MapRConverged Data Platform, kan leverantörer av finansiella tjänster drafördel av möjligheterna och minimera riskerna med den ökande datamängden.

- MapR:s dataanalytiker hararbetat med några av världens största banker, mäklarfirmor och fintech-bolag,säger Dave Jespersen, globalt tjänsteansvarig på MapR Technologies. Med den nyalösningen har vi skapat en beprövad och pålitlig approach till att identifierabedrägerier och andra olagliga aktiviteter med hjälp av MapR:s konvergeradedataplattform.

Traditionella teknologier ärotillräckliga för att hantera den ökande skala och komplexitet somriskhantering och relaterad data innebär. Med MapR:s datavetenskapliga approachtill riskhantering, kombinerat med MapR:s dataplattform, kan företagidentifiera, modellera och analysera sårbarheter som kan användas förbedrägerier, pengatvätt, identitetsstöld och finansiering avterroristverksamhet.

Detaljer om den nyalösningen, MapR Risk Management Quick Start Solution (QSS) for FinancialServices:

MapR:s Financial Services RiskManagement QSS är en datavetenskapligt baserad lösning som bland annat omfattaren fem-veckors konsultingperiod, inklusive en plan för framtida arbete. Detfinns två lösningar inom ramen för QSS:

  • Bedrägerihanteringslösningen använder prediktiv analys för att identifiera en mängd olika typer av sårbarheter. Samma datavetenskapligt baserade funktioner för datahantering, machine learning-baserad modellering och modeller för att hitta transaktionsbedrägerier kan appliceras även på andra problem som identitetsstölder och försäkringsbedrägerier.
  • Lösningen för att förhindra pengatvätt använder avancerad avvikelsehanteringsteknik för att identifiera händelser som annars är svåra att hitta, exempelvis inom riskhantering. Den teknik som används för att identifiera komplexa pengatvättsbedrägerier kan appliceras på identifiering av olaglig trading, terroristfinansiering, nätverkssäkerhet och komplexa processer relaterade till compliance. Detta kräver att data hanteras optimalt genom så kallad feature extraction, där de relevanta delarna av datan hanteras på smartast möjliga sätt för att möjliggöra komplexa och storskaliga analyser.

Båda lösningsområdena omfattaren process där en dataanalytiker från MapR får en central roll och som mynnarut i en konsekvensanalys som visar det konkreta inkrementella pengavärdet somanti-bedrägeriarbetet medför, samt tydlig information som visar misstänktabeteenden och händelser, och vad man kan göra åt dem, baserat påanti-pengatvättsalgoritmer.  

Tillgänglighet  

Den nya lösningen RiskManagement Quick Start Solution for Financial Services är nu tillgängligöver hela världen.   

mapr tech