Ny bok hjälper individer och grupper att påverka sin situation

Har du någon gång upplevt att du inte kan påverka din situation? Att kontrollen ligger någonannanstans?Har du någon gång upplevt att du inte kan påverka din situation? Att kontrollen ligger någonannanstans?

Nu kommer boken som kanändra på den saken.

Medvetna val – frånofferkofta till möjlighetsmantelbeskriver en modell för den som vill komma bort från att vara passivt beroendeav omständigheter. Stellan Nordahl och hans sex medförfattare vänder sig bådetill enskilda individer och grupper som kan använda modellen inom exempelvisledarskap, hälsa, verksamhetsutveckling, lärande och livssyn.

Stellan Nordahl ärcivilingenjören, civilekonomen och officeren från Helsingborg som i dag arbetarmed de mjuka delarna i ledarskapet. Till vardags arrangerar han bland annatledarskapsprogram och driver utbildningsbolag.

– Medvetna val-modellen harväxt fram tillsammans med mig de senaste tio åren med start i den tuffastesituationen i mitt liv, berättar Stellan Nordahl. Jag har levt och skapat medhjälp av modellen och den har fört mig till sammanhang där den och jag kunnatutvecklas tillsammans och fått ny kraft av varandra.

Hans modell går ut på att skapaen medvetenhet kring vad som krävs för att göra valen som driver individen ochgruppen framåt. 

Modellen handlar också om attförstå vilka resurser som behövs för att kunna göra dessa fördelaktiga val.Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen. Tanken är atthjälpa organisationer i deras utvecklingsresa, liksom att få grupper attfungera och prestera bättre. Men också att utvecklas på det personliga planet.

– Är du i behov av att leda digsjälv eller andra, är detta boken som ger dig ett ramverk för de verktyg ochbegrepp som du redan har, förklarar Stellan Nordahl.

Stellan Nordahl föddes 1973 iHelsingborg och är numera bosatt i Lomma. Medvetnaval – från offerkofta till möjlighetsmantel är hans debutbok.

Mer om boken:

Medvetna val – frånofferkofta till möjlighetsmantelhandlar om hur medvetna val-modellen kan ta dig och andra från enoffermentalitet till en påverkansmöjlighet. Det innebär att skapa enmedvetenhet kring vad som krävs för att aktivt kunna påverka situationer istället för att vara beroende av omständigheter. Den ökade medvetenhetenanvänds sedan som bas för att välja ett fördelaktigt förhållningssätt och attgöra proaktiva och medvetna val.

Modellen handlar också om attförstå vilka resurser som behövs för att kunna göra dessa fördelaktiga val,identifiera vad som dränerar resurser och hitta sätt för att fylla på. Ansvar,empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen, för att förflyttaindivider, grupper, organisationer och samhällen till möjligheter för aktivpåverkan.

I boken för Stellan Nordahl diginspirerande fram genom medvetna val-modellen, och tillsammans med ett antalmedförfattare ger han dig en inblick i vad modellen kan användas till inomolika ämnesområden såsom ledarskap, hälsa, verksamhetsutveckling, lärande ochlivssyn. Är du i behov av att leda dig själv eller andra, är detta boken somger dig ett ramverk för de verktyg och begrepp som du redan har. Dessutom visarden på flertalet exempel och verktyg som aktivt kommer att hjälpa dig på vägenmot möjlighetsmanteln.

Stellan Nordahl är civilingenjören,civilekonomen och officeren som idag arbetar med de mjuka delarna iledarskapet. Han driver bland annat ledarskapsprogram och utbildningsbolag ochhar ett stort samhällsengagemang i en mängd olika sammanhang.

Utkommer 21 september

bok hoi förlag medvetna val