Undersökning: Energibranschen redo för digitaliseringen, men hindras av utmaningar

OpenText, den globala ledaren inom informationshantering (EIM), presenterar resultat från en undersökning som avslöjar de största affärsutmaningarna inom energisektorn enligt branschens CIO:er och IT-chefer.OpenText, den globala ledaren inom informationshantering (EIM), presenterar resultat från en undersökning som avslöjar de största affärsutmaningarna inom energisektorn enligt branschens CIO:er och IT-chefer. Undersökningen genomfördes på uppdrag av IDG och påvisar faktorer som hindrar svenska företag i sitt digitala förändringsarbete.   

Resultaten visar bland annat att energibranschen i stort genomgår en digital omvandling som har potential att effektivisera och förbättra många processer. Endast 15% av de som svarande medger att de fortfarande inte har börjat sitt digitaliseringsarbete. 

De vanligaste svaren kring vilka utmaningar som svenska energibolag har var hantering av energi som individer själva skapar med hjälp av solceller eller andra hållbara energikällor (56%), följt av de krav på hantering på lastbalansering som följer av teknikskiften (52%).

De tuffaste utmaningarna var enligt de svarande att bibehålla en hög servicenivå (22%), följt av branschens avreglering och vad det innebär i form av ökad konkurrens (19%). 

75% svarade att det fanns 3 eller fler utmaningar som de ansåg vara mycket svåra att hantera. De vanligaste svaren här var att hantera säkerheten för tillgångar och anställda (67% ansåg att det var deras största bekymmer), samt brist på lagringsutrymme (67%). Majoriteten av de svarande valde även regelefterlevnad (59%) och effektiv förvaltning av tillgångar (56%).

En betydande majoritet (91%) anger att deras organisationer har antingen genomfört eller håller på att genomföra en digital transformation. Här säger 37% av de svenska företagen att de nu är nästan klara med sin digitala transformation. Även om det nästan är 4 av 10 (37%) som säger att snart har avslutat sin digitala omvandling, finns mycket som måste göras för att man ska fullt ut kunna arbeta mer digitalt.  

-       Många organisationer i energibranschen tampas med utdaterade processer och gamla system, säger Kenneth Gustavson, försäljningschef på OpenText. Det gör det utmanande att förse kunder med den servicekvalitet som de efterfrågar, samtidigt som man ska se till att efterleva lagar och regler i branschen. Med smarta digitala lösningar kan dessa krav uppfyllas. 

På frågan om vad som hindrar företagen i sitt digitaliseringsarbete svarar 78% att det är svårt att få stöd från management för att genomföra förändringar. 78% säger att det finns mer brådskande ärenden som kräver så mycket resurser att digitaliseringsarbetet blir lidande. Budgetfrågan är också ett betydande hinder (67%). 

Mer än 85% av de svarande säger att de ser stora möjligheter med digitaliseringen. Här nämner manga bolag att digitaliseringen kan göra det enklare att följa juridiska krav (70%). 

Datasilos – ett betydande problem för många 

19% av de medverkade i undersökningen svarade att data som lagras i isolerade system inte var ett betydande problem. Det vanligaste svaret var dock att det är ett stort problem som påverkar sättet vi arbetar på men att det inte är kritiskt (48%). 7% medgav att datasilos var ett stort problem som påverkar kundservice. 

-       Den stora volymen av information, liksom den ökande mängden dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter, har resulterat i en explosion av informationshantering inom energisektorn, säger Kenneth Gustavson. Om det inte hanteras korrekt så förhindras sömlöst informationsutbyte, vilket krävs för effektiv kundhantering.  

-       För framåtsträvande företag, är utmaningen inte längre bara att organisera information. Utmaningen ligger i att säkerhetsställa att information är tillgänglig på ett sätt att det gör det enkelt att skapa affärsvärde för kunden, avslutar Kenneth Gustavson.  

Om undersökningen
OpenText gav IDG i uppdrag att genomföra en djupundersökning som involverade 60 deltagare i ledande roller inom energibranschen i Storbritannien och Sverige. Syftet med undersökningen var att uppskatta graden och mognadsnivån av digitaliseringen inom energibranschen, påverkan av digitaliseringen, utmaningar och möjligheter. Undersökningen ägde rum mellan december 2016 och mars 2017. 

Om OpenText 

OpenText möjliggör den digitala världen genom att skapa bättre sätt för organisationer att arbeta med information, i lokal eller moln. För mer information om OpenText, besök opentext.com

Opentext